CACTUS Oyun Geliştirme Sistemleri Ltd. Şti. Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

CACTUS Oyun Geliştirme Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerin alınması ve gerekli sistemsel erişim ve veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontrollerin uygulanması sağlanmaktadır.

Bu aydınlatma bildirimi CACTUS Oyun Geliştirme Ltd. Şti.’ne iş başvurusunda bulunanlar, CACTUS oyun ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulanmak amacıyla web sitesini ve çağrı merkezini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, taşeron ve taşeron çalışanları, CACTUS Oyun Geliştirme Sistemleri iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

CACTUS, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir.

CACTUS Oyun Geliştirme Ltd. Şti. TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA KANALLARI

CACTUS ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

CACTUS’e ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması sağlayan çerezler (cookie) ve web sitesi içerisindeki dilek/öneri formu ya da sponsorluk formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından beyan edilen kimlik ve iletişim bilgileri, etkin bir müşteri hizmeti sunulabilmesi amacıyla çağrı merkezi aracılığı ile dilek, öneri ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi için müşteri/müşteri adaylarının beyan ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri,

CACTUS tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, CACTUS'e ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler, CACTUS çalışanlarından ve sosyal medya da dâhil olmak üzere her türlü basın yayın faaliyeti içinde bulunan medya kuruluşlarından gerek matbu evraklarla, gerek sözlü gerekse elektronik formatta beyan edilen kimlik, iletişim ve görsel verileri,

Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, üye olunan sivil toplum kuruluşları, sendika ve dernek bilgileri, referans bilgileri,

Geçmişte CACTUS Oyun Geliştir Sistemler’inde çalışan kişilerin kendilerinden temin edilen ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği temel iletişim ve kimlik bilgileri, finansal bilgileri, sendikal bilgiler, seyahat ve harcama bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgileri, aile yakınları bilgisi ile sağlık bilgileri,

CACTUS ile arasında sözleşme bulunan tedarikçi, taşeron, distribütör ve iş ortaklarının temsilcilerinin temel iletişim bilgileri ile taşeron çalışanlarına ait kimlik, sağlık, finansal, eğitim, yetkinlik, ceza mahkûmiyeti, iletişim ve aile yakını bilgileri,

Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden CACTUS ürünlerini kullanan müşteri ile CACTUS ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri,

Yukarıda tanımlanan ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel veriler, CACTUS tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

Web sitesini ziyaret edenlerin;

● Tüketicilerden gelen sorular, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,

● Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Ürün görselleri temsilidir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir.

● Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi,

● Hizmet memnuniyetinin kontrolü için müşterilerle iletişime geçilmesi

● Çerez bilgileri kullanılarak, iletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması

● Web sitelerinin trafik ve kullanım verilerinin analiz edilmesi, bu analizlerin kullanıcı deneyimini ve site performanslarını iyileştirme çalışmalarında kullanılması

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

CACTUS'ün yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

● İdari amaçların yerine getirilmesi için CACTUS’nin yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ile

● Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla CACTUS bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile

● CACTUS bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile

● Müşteri memnuniyeti, marka itibarı vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve kampanya/promosyonlar kapsamındaki ajanslar ile

● İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile

● Hukuk ve uyum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hukuk müşaviri ile

● Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,

● Taleplerin/şikâyet/önerilerin değerlendirilebilmesi, CACTUS web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve CACTUS namına hizmet veren üçüncü taraflar ile

● Sponsorlar, reklam verenler, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile

● İş devirleri sırasında veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.

● Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

 

Kişisel veriler CACTUS bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu bildirimde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, CACTUS tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 

CACTUS Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun’un 12. Maddesi gereğince kişisel verilerin yetkisiz kişilerce işlenmesi ve erişilmesini engellemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda bilgi güvenliği kontrolleri kişisel verilerin korunması kapsamında da temel alınmakta ve işletilmektedir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına CACTUS'ün faaliyet gösterdiği tüm yerleşkelerinde fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontrollerin iyileştirilmesi sağlanmakta, çalışan ve tedarikçilerin kişisel verilerin korunması hususunda görev ve sorumluluklarının konu edildiği farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerle birlikte teknik güvenlik kontrollerinin uygulanması konusuna da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetki ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmakta, sistemlerde oluşabilecek zafiyetlerin belirlenebilmesi için periyodik denetimler yapılmakta, verilerin aktarımı sırasında yetkisiz erişimini engellemek üzere kriptografik yöntemler kullanılmakta, yaşanabilecek olan güvenlik olayları için risk analizleri gerçekleştirilmekte ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri CACTUS üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme,

● Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.